Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Други правни услуги, които предоставят адвокатите от нашата адвокатска кантора във Велико Търново:

Правна защита и съдействие във връзка с:

Изпълнително производство и Заповедно производство

1. Влезлите в сила решеня и определения на съдилищата и осъдителните решения на въззивните съдилища.

2. Заповедите за изпълнение по чл. 410 и 417 от ГПК;

3. Съдебно-спогодителните протоколи (СЪДЕБНИ СПОГОДБИ);

4. Решенията и заповедите за изпълнение;

5. Решенията и определенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела;

6. Актове на чуждестранните съдилища, както и решенията на чуждестранните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела;

     Тези производства започват с постановление на съдебния изпълнител за образуване на изпълнително производство. Съдебният изпълнител е длъжен да Ви изпрати Покана за доброволно изпълнение (ПДИ).

     След като получите ПДИ-то, започват да текат кратки срокове, при изпускането на които става много по-трудно да защитите правата си. Затова е необходимо да се реагира своевременно.

1. Имате право да възразите писмено в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван;

2. Важно е да се знае, че ако не подадете възражение или го подадете след срока, Заповедта за изпълнение влиза в сила. ТОВА ВИ ЛИШАВА ОТ МНОЖЕСТВО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЩИТА. Препоръчително е да се консултирате със специалист, който да организира вашата защита.

1. ВЗИСКАТЕЛЯТ (КРЕДИТОРЪТ) МОЖЕ ДА ОБЖАЛВА:

а) Отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;

б) Отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка

2. ДЛЪЖНИКЪТ МОЖЕ ДА ОБЖАЛВА:

а) Постановлението на ЧСИ за глоба;

б) Насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;

в) Отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;

г) Отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка;

д) Определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на Гражданско процесуалния кодекс (ГПК);

е) Отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;

ж) Разноските по изпълнението.

3. ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН –> Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

4. КОГАТО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е НАСОЧЕНО СРЕЩУ ВАША ВЕЩ, ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУГ И ТОГАВА ИМАТЕ ПРАВО ДА:

Обжалвате действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във ваше владение. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

 

6. ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА САМО ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск.

1. Съгласно чл. 74, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители – За вредите, които частният съдебен изпълнител неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност дължи обезщетение.

Законът Ви дава възможност да търсите парична сума, представляваща обезщетение от незаконосъобразните действия на ЧСИ – както когато сте длъжник, така и когато сте взискател.

2. Следва да имате предвид, че принудителното изпълнение е незаконосъобразно и когато съдебният изпълнител е наложил явно несъразмерно с размера на задължението по изпълнителното дело обезщетение.

Обезпеченията, които ЧСИ налагат са основно запори на вещи, банкови сметки, трудови възнаграждения, дружествени дялове, движими вещи и възбрани на недвижими имоти. Ако считате, че наложеното обезпечение е явно несъразмерно с дълга Ви и Ви ощетява, можете да потърсите правата си, като претендирате обезщетение за това.

Обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди

а) Пострадалият при пътно-транспортно произшествие (ПТП) има право да получи обезщетение от виновния водач на моторното превозно средство (МПС);

б) Пострадалият при пътно-транспортно произшествие (ПТП) има право да търси обезщетение от Застрахователя на виновния водач на моторното превозно средство (МПС);

1. Отговорност за дейност на администрацията. Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

2. Отговорност за дейност на правозащитните органи. Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при:

a) Задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

– Обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;

– Налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;

– Прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;

– Изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;

– Незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

3. Отговорност за дейност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

4. Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

5. Наследяване на правото на обезщетение

 

Нотариуси и нотариални производства

1. Доброволна делба на имущество

а) За да осъществите доброволна делба на имуществото си, е необходимо съставянето на договор за доброволна делба, в които да бъде точно и ясно описано Вашето имущество. Необходими са също и документите доказващи, че сте собственик. Събирането и преценката на тези документи изисква немалко време и усилия, от една страна, и крие опасност от грешки, от друга страна.

б) След като бъдат събрани всички необходими документи и бъде изготвен Договор за доброволна делба, последният следва да бъде нотариално заверен – касае се за заверка на подписите и съдържанието.

2. Нотариални актове за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти;

3. Констативни нотариални актовe

a) Въз основа на документи – ако нямате нотариален акт, но имате документи, които доказват, че сте собственик на имот;

б) Въз основа на обстоятелствена проверка – ако владеете имот в продължение на 10 години, ще Ви предоставим правна консултация дали и как можете да го придобиете по давност.

4. Изготвяне на пълномощни. За гаранция на Вашите права, е необходимо всяко пълномощно да бъде съобразено с Вашата конкретна ситуация (правен статус). По този начин ще предоставите на своя пълномощник толкова права, колкото е необходимо – нито повече, нито по-малко;

Различни недостатъци в нотариалния акт, пълномощното, договора за доброволна делба и други документи, могат да доведат до тяхната нищожност, тоест да не пораждат правни последици (действие).

Close Menu