Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Правно становище

Правното становище представлява подробна писмена правна консултация. То се налага, когато вашият казус е фактически по-обемен и правно по-сложен от обичайното, което налага по-обширно и продължително проучване и анализ. Тази услуга преминава през три етапа.

Първият етап включва среща и разговор със съответния адвокат от Велико Търново – част от нашия екип. Той ще Ви задава въпроси, с цел да се изясни по-точно, какъв е правният проблем, чийто решение се търси. Ако е необходимо снабдяването с определени документи, ще Ви бъде разяснено как да сторите това. Възможно е да възникне необходимост да предоставите определени документи, които се намират при Вас. След като установим какъв ще бъде предметът на правното становище, т.е. правните въпроси или конкретен казус, от чието решене се нуждаете, се преминава към следващия етап от неговото изготвяне.

Вторият етап включва подробно проучване, в сферата на поставения правен проблем, на съществуващите Закони, Наредби, Правилници и подзаконови нормативни актове.  Ще бъде проучена относимата към вашия казус съдебна практика, която придобива все по-голямо значение при постановяване на съдебни решения от съдилищата и при издаването на административни актове от административните органи. Отделните министерства и други администрации публикуват своите препоръки и становище, които също ще бъдат проучени. Ако е необходимо ще бъде извършена и съответната проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Имотния регистър и други електронни регистри, включително и такова със специализиран достъп от нашите адвокати от Велико Търново.

Третият етап представлява анализ на събраната информация. Предимството на писмената консултация  е, че тя  Ви дава повече варианти, по-голяма увереност и яснота при действие. С оглед по-големия обем на правното становище, няма опасност да пропуснете или да не запишете важна информация, защото ще ви е предоставена на хартиен носител.

Close Menu