Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Нашият екип

Адвокат Митко Минев

Старши съдружник и основател на адвокатското дружество

Дипломира се като юрист през 1977 година в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София с магистърска степен по „Право“. В периода 1979 година – 1980 година е стажант-съдия и младши съдия при Окръжен съд – Велико Търново;

Заема длъжността следовател в Следствен отдел при Главно следствено управление – София От 1981 – до 1990 година. През 1990 година се вписва като адвокат във Великотърновска адвокатска колегия. Председател e на Градско дружество на Съюза на юристите в България – гр. Велико Търново.

В началото на 90-те години адв. Минев основава Адвокатско дружество „Миневи & партньори“. През 2008 година е един от учредителите на Адвокатско дружество  “Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска“.

Член на Ротари клуб – Велико Търново. В периода от 2009 година до 2012 година е Асистент Дистрикт Гуверньор на Ротари интернешънъл.

Адвокат Митко Минев е  Дистрикт гуверньор за 2019/ 2020 г. в Дистрикт 2482 – България – Ротари Интернешънъл.

Адвокат Митко Минев е специалист и утвърден авторитет в правните среди с дългогодишен опит в наказателното право и процес; административно право и процес, облигационно и търговско право, приватизационни сделки, инвестиции с ценни книжа, преобразуване на търговски дружества.

Адвокат Даниела Минева

Старши съдружник

Дипломира се като юрист през 1978 година в СУ “ Св. Климент Охридски”, гр. София с магистърска степен по „Право“. Вписана е във Великотърновската адвокатска колегия като адвокат от 1980 година. Член е на Градско дружество на Съюза на юристите в България – гр. Велико Търново.

Председател на Адвокатска колегия – гр. Велико Търново от 17 декември 2015 година.  Преди да заеме този пост, тя е била и член, и секретар на Адвокатския съвет на Великотърновска адвокатска колегия – 2009/ 2012 година.   На общо събрание на Великотърновската адвокатска колегия, проведено на 26.01.2019 година, адвокат Минева е избрана за втори пореден мандат  за Председател на адвокатската колегия.

Член е на управителя съвет на  „Зонта интернешънъл”.

Адв. Минева е Старши съдружник в кантората, с дългогодишния опит. Утвърден  специалист е по гражданско право и процес, административно право и процес, семейно и наследствено право, вещно, облигационно и търговско право, приватизационни сделки.

АдвокатЛили Матева

Съдружник, медиатор и синдик

Придобива Магистърска степен по “Право” през 1998 година във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий“. Втората си магистърска степен по специалност „Финанси” придобива през 2008 година отново във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий  .

Вписва се като адвокат към Великотърновската адвокатска колегия през 2000 година. Повишава професионалната си квалификация, като преминава обучение по Медиация – посредник при решаване на спорове и водене на преговори през 2006 година.

От май 2017 година със Заповед на министъра правосъдието е вписана като синдик, което и дава право да участва като такъв, в производства по несъстоятелност   и съпътстващите такива по Търговския закон.

Член е на Градско дружество на Съюза на юристите в България – гр. Велико Търново.

Адв. Матева е утвърден специалист по наказателно право и процес, гражданско право и процес, облигационно, търговско и митническо право, европейско право, търговска и банкова несъстоятелност,  юридически лица с не стопанска цел, обществени поръчки, в това число и бизнес преговори.

Адвокат Кирил Андреев

Съдружник и медиатор

Дипломира се като юрист през 1996 година в ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Адв. Андреев започва кариерното си развитие като Младши съдия в Окръжен съд Велико Търново, а по-късно като съдия в Районен съд – Горна Оряховица. От 2001 година е вписан като адвокат във Великотърновската адвокатска колегия.

Повишава професионалната си квалификация, като преминава обучение по Медиация – посредник при решаване на спорове и водене на преговори през 2006 година.

Член е на Градско дружество на Съюза на юристите в България – гр. Велико Търново.

От 2014г – член в Ротари клуб – Велико Търново и президент на организацията за 2019/2020 година.

Адв. Андреев е съдружник в кантората, утвърден специалист по гражданско право и процес, административно право и процес, семейно и наследствено право, трудово, вещно, облигационно право.

Адвокат Юлия Миневска

Съдружник

Завършила ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново през 1997 година, Магистър по “Право”; магистър по “История и литература”. От 1998 година до 2002 година Главен юрисконсулт при ДОУИ – НАП В.Търново; От 2002 година до настоящият момент – Адвокат при ВТАК.

Адв. Миневска е учредител и член на Камарата на данъчните консултанти в България. Съдружник в кантората, специалист по данъчно, митническо и търговско право, придобиване, сливане и преобразуване на предприятия, облигационно право; гражданско право и процес; административно право и процес.

Адвокат Калина Лупова

Асоцииран адвокат, доктор по право

 Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново през 1999г. като Магистър по „Право”. От 2000 година и към настоящия момент – Главен асистент по Финансово и Данъчно право в Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Заема длъжността Публичен изпълнител за държавни взема От 02.2001г. – 09.2002 г. e в Агенция за държавни взимания. От октомври 2002 година до октомври 2012 година е Главен експерт – юрист в Областна администрация гр.  Велико Търново, а от октомври 2012г. до май 2014г. е Директор – Дирекция „Правна” при Община  – Велико Търново;

От май 2014г. и към настоящият момент е вписана като адвокат при ВТАК. Специалист по Административно право и процес; Гражданско право и процес;

Данъчно и финансово право; Семейно и наследствено право; Вещно право.

Адвокат Венцислав Фоти

Асоцииран адвокат

Завършил ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново през 2011 година, магистър по „Право“, Бакалавър по „История“. От 2012 до 2014 г. младши адвокат към Адвокатска колегия Велико Търново. От 2014 г. – адвокат към Адвокатска колегия Велико Търново. Специалист по Наказателно право и процес, Гражданско право и процес, Административно право и процес, Изпълнително производство, Семейно право, Право на Европейски Съюз.

Мл. Адвокат Григор Григоров

Завършва ВТУ – „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2017 година със специалност „Право“. През следването си участва в редица състезания по решаване на казуси, между които са и Национално състезание по гражданско и търговско право – гр. София; Национално състезание за решаване на казуси гр. Варна; Междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право – гр. Бургас. През 2016 година заедно с отбора, представител на Великотърновският университет заема III-то място на Национално състезание по гражданско и търговско право – гр. София;

Докато е студент, участва в различни студентски научни семинари. Един от тях е „Академията“. Той е организиран от Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. На този семинар участва с темата: „Предварителният договор – проблеми в практиката“ – 2016 година.

Мл. адв. Григор Григоров специализира в областта на гражданското, трудовото, вещно, семейно, наследствено, облигационно право и интелектуална собственост. 

Мария Тодорова

Адвокатски сътрудник

Станимира Иванова

Адвокатски сътрудник

Close Menu