Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

С какви казуси се занимават адвокатите от нашата адвокатска кантора във Велико Търново

Сфери на дейност:

Гражданско, Трудово и Търговско право

1. Всички видове договори

2. Нищожност на договори

3. Унищожаемост на договори

4. Действия на задълженията

а) Изпълнение

б) Неизпълнение

в) Забава на кредитора

5. Прехвърляне на вземания и задължения

6. Погасяване на задължения

а) Прихващане, новация, опрощаване

б) Погасителна давност

7. Особени видове задължения

а) Солидарни задължения

б) Неделими задължения

в) Задължения с право на избор

8. Обезпечение на вземания

а) Привилегии

б) Поръчителство

в) Залог & Ипотека

г) Обезпечения пред съд 

1. Държавна собственост

2. Общинска собственост

3. Частна собственост

4. Съсобственост

5. Етажна собственост

6. Владение & Държан

7. Ограничени вещни права

а) Вещно право на ползване

б) Право на строеж

в) Сервитути

8. Придобиване на собственост по давност

9. Защита правото на собственост

10. Вписвания в имотния регистър

1. Сключване на брак

2. Имуществени отношения между съпрузите

а) Законов режим на Общност – Съпружеска имуществена общност (СИО)

б) Законов режим на разделност

в) Брачен договор

3. Прекратяване на брака

а) Унищожаване на брака

б) Развод по взаимно съгласие

в) Развод по исков ред

4. Произход

а) Произход от майката

б) Произход от бащата и оспорване на бащинство

в) Припознаване на дете

5 Осиновяване

а) Пълно осиновяване

б) Непълно осиновяване

1. Наследство по закон

2. Наследство по завещание

3. Запазена част на наследниците

4. Отмяна на завещанието

5. Недействителност на завещанието

6. Делба на наследство

7. Приемане и отказ от наследство

I. Авторски права

1. Съдържание на авторското право

a) Неимуществени права

б) Имуществени права

II. Права, сродни на авторското право и други особени права имат:

1. Артистите-изпълнители върху своите изпълнения;

2. Продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи;

3. Продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално произведение върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис;

4. Радио- и телевизионните организации върху своите програми.

III. Защита на авторското право и сродните на него права

1.  Права върху патенти за изобретения и полезни модели, търговски марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни

2. Регистрация на търговска марка

1. Трудов договор, избор и конкурс

2. Допълнителен трудов договор при същия или при друг работодател

3. Работно време и почивки

а) Извънреден труд

б) Отпуски

в) Почивки

г) Видове работно време

4. Трудова дисциплина

а) Дисциплинарна отговорност

б) Защита при уволнение

5. Имуществена отговорност на работодателя и работника

6. Обезщетения

7. Трудово възнаграждение

а) Удръжки

8. Здравословни и безопасни условия на труда

9. Специална закрила на някои категории работници и служители – Непълнолетни, Жени и  Лицата с намалена работоспособност

10. Прекратяване на трудов договор

11. Трудов стаж

I. Защита по Закона за защита на потребителите

1. Информация, която търговецът е длъжен да се предоставя на потребителите

2. Защита при сключване на Договори извън търговския обект и договори от разстояние

3. Забранени нелоялни търговски практики

4. Гаранция на потребителската стока и Рекламации

5. Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока

6. Защита при Неравноправни клаузи в потребителски договори

II. Защита по Закона за потребителския кредит

1. Задължително съдържание на договора за потребителски кредит.

2. Основания за нищожност на потребителския кредит. 

3. Последиците са, че потребителят връща само сумата, която е усвоил. 

III. Защита по Закона за електронната търговия

Защитата, която може да бъде получена във връзка с Услуги, които са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.

IV. Защита по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

1. Специфични особености при сделки между или с търговци

2. Видове търговски сделки

а) Търговска продажба

б) Договор за лизинг

в) Комисионен договор

г) Договор за превоз и спедиционен договор

д) Договор за застраховка

е) Банкови сделки

3. Менителнични ефекти

а) Запис на заповед

б) Менителница

в) Чек

4. Договор за Дистрибуция, за франчайз и за факторинг 

5. Сделки с акции

I. Начална регистрация на търговец

1. Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

2. Регистрация на Търговско дружество

а) Събирателно дружество (СД)

б) Командитно дружество (КД)

в) Дружество с ограничена отговорност (ООД)

г) Акционерно дружество (АД)

д) Командитно дружество с акции (КДА)

3. Регистрация на Кооперация (К)

II. Промени

1. Увеличаване и намаляване на капитала

2. Смяна на фирма (наименованието)

3. Промяна правнорганизационна форма на дружеството (пример: от ООД към АД)

4. Промяна в състава на Ръководни, изпълнителни и контролни органи на дружеството

III. Последващи дейности във връзка с дейността на търговец

1. Свикване и провеждане на общо събрание за вземане на основни решения във връзка с дружеството

1. Започване

2. Защита на кредиторите на търговеца, срещу който е започнало производство по несъстоятелност

3. Провеждане

4. Производство по стабилизация

5. Оздравителен план

6. Обявяване на несъстоятелността

7. Заличаване на търговеца

1. Сключване и изпълнение на застрахователен договор

2. Защита при неизпълнение на застрахователен договор и по-точно при неплащане на застрахователни обезщетения

Наказателно право

1. Предоставяне на правна защита и съдействие пред съд при образувано наказателно дело на обвиняеми и пострадали от престъпление лица.

2.Обжалване на мерки за неотклонение, наложени в съдебната фаза от наказателния процес

1. Предоставяне на правна защита и съдействие при Образуване на досъдебни производства

2. Защита и съдействие при привличане на лице в качеството на обвиняем

3. Обжалване на мерки за неотклонение, наложени в досъдебната фаза от наказателния процес

4. Обжалване постановленията на прокуратурата пред по-горна инстанция

5. Изготвяне на жалби и сигнали до прокуратурата за извършени по отношение на лицето престъпления от общ характер 

1. Правна защита и съдействие при получаване на призовка за явяване пред Следствени органи, в Прокуратурата или Полицията – в производство по предварителна проверка и при образувано досъдебно производство.

2. В интерес на всеки е, когато бъде призован да дава обяснения в съответно качество, да получи адекватна правна помощ за ситуацията, в която се намира.
Всеки български гражданин има гарантирано от Конституцията на Република България право да ползва правна помощ от адвокат пред органите на разследване, в това число в качеството му на свидетел или обвиняем във всеки един момент от наказателното производство, включително и при полицейско задържане.

При задържане от полицията за 24 часа

Административно и административно-наказателно право, административен процес, данъчно право и данъчен процес

1. Министри на министерства, директори на дирекции и началници на сектори и отдели

а) Министър на финансите;

б) Министър на вътрешните работи;

в) Министър на регионалното развитие и благоустройството;

г) Министър на труда и социалната политика;

д) Министър на правосъдието;

е) Министър на образованието и науката;

ж) Министър на здравеопазването;

з) Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;

и) Министър на културата;

й) Министър на околната среда и водите;

к) Министър на земеделието, храните и горите;

л) Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

м) Министър на икономиката;

н) Министър на енергетиката;

о) Министър на туризма;

п) Министър на младежта и спорта.

2. Агенции, Комисии, Държавни фондове и други, създадени по сила на специален закон

Представителство пред администрацията във връзка с воденето на административни производства по издаване на административни актове, в това число и обжалване на отказите за издаването им.

1. Защита при съставяне на Актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и налагане на Административно наказание с наказателни постановления (НП) и Фишове.

2. Защита при налагане на административно-принудителни мерки от административните органи.

1. Местни данъци

а) Данък върху недвижимите имоти

б) Данък върху наследствата

в) Данък върху даренията

г) Данък при възмездно придобиване на имущество

д) Данък върху превозните средства

е) Патентен данък

ж) Туристически данък

з) Данък върху таксиметров превоз на пътници

и) Други местни данъци, определени със закон

2. Национални данъци

а) Данъци върху доходите на физическите лица

б) Данък върху добавената стойност

в) Корпоративен данък

г) Данък върху хазартната дейност

д) Данък върху застрахователните премии

 

1. Борса (Обезщетение при временна неработоспособност)

2. Обезщетение при временна неработоспособност и трудоустрояване

3. Обезщетение за майчинство

4. Трудова злополука и професионална болест

5. Пенсии

Обжалване на Наказателни постановления и фишове по ЗДвП

Представителство при различните административни процедури пред Агенцията по геодезия кадастър и картография (АГКК), пред Областна дирекция „Земеделие и “Общинска служба „земеделие“.

1. Регистрация на туроператори и туристически агенти

2. Обжалване на актовете на Министъра на туризма във връзка с регистрацията като туроператори и туристически агенти

3. Съдействие при започване и извършване на туристическа дейност

Консултация относно изискванията на новия Регламент за личните данни и изготвяне на пълен набор от необходимата документация

1. Правни становища във връзка със защита на конкуренцията, които да внесат яснота за вас и вашия бизнес.

2. Процедури пред Комисия за защита на конкуренцията

3. Защита срещу:

а) Злоупотреба с монополно или господстващо положение

б) Концентрациите между предприятия

в) Нелоялна конкуренция

г) Увреждане на доброто име на конкурентите

д) Заблуждаваща и сравнителна реклама

е) Заблуждаваща реклама

ж) Сравнителна реклама

з) Нелоялно привличане на клиенти

и) Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Close Menu