Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Счетоводни услуги

Всеки бизнес освен от правно обслужване се нуждае и от счетоводно такова. Целта на нашите адвокати от Велико Търново е да получите всичко, от което имате нужда на едно място. Затова адвокатското дружество работи в партньорство със счетоводител, който има  дългогодишен професионален опит. Той притежава индивидуален подход към всеки отделен клиент.

Ето защо, от една страна, ние Ви предлагаме пълен набор от счетоводни и данъчни услуги, а от друга страна, при необходимост ще ги съчетаем и с правна консултация, защита и съдействие.

 СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:

– Текущо осчетоводяване на данъчни и други документи, както и такава информация, което отговаря на Българските и международните счетоводни стандарти.

– Осчетоводяване и деклариране на приходи с цел отчитане на Данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), по Закон за данък върху добавената стойности (ЗДДС), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и други данъчни закони и наредбите и правилниците по прилагането им;

– Водене на кореспонденция, представителство и правна защита и съдействие пред Национална агенция за приходите (НАП) и Местни данъци и такси (МДТ);

– Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;

Close Menu